1. mới 2014 (2)

  Leave a comment

  April 2, 2014 by choiminhoshinee97

  http://5ivegods.wordpress.com/danmei/da-hoan-thanh/vi-quan-cu%E1%BB%93ng/ http://chungly.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-chuy%E1%BB%87n-tinh-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-qua-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-giap/ Advertisements

 2. ĐM 2014

  Leave a comment

  September 22, 2013 by choiminhoshinee97

  http://withoutyourlove.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/th%E1%BA%A5t-ngu-k%E1%BB%B3-an-l%E1%BB%A5c/ http://soilangthang.wordpress.com/thuvien/truy%E1%BB%87n/du-long-tuy-nguy%E1%BB%87t/ http://heobibi89.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-edit/hoan/d%E1%BA%A1i-hoan-h%E1%BB%89/ http://heobibi89.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-edit/hoan/nam-phi-ho%E1%BA%B7c-ch%E1%BB%A7/ http://heobibi89.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-edit/hoan/c%E1%BA%A3nh-sat-tr%E1%BA%A3o-ti%E1%BB%83u-thau/ http://tuongtucac.wordpress.com/hoan/hp-d%E1%BB%93ng-nhan-hero/?blogsub=confirmed#blog_subscription-2 http://mailac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thien/ml-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-c%E1%BB%B1-ai/ http://ameaki.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-3/hoan/di%E1%BB%87t-th%E1%BA%BF-k%E1%BB%B7/ http://thienyet88.wordpress.com/nh%E1%BA%A5t-d%E1%BA%A1-tinh/   http://chedaudo.wordpress.com/hoan/a-nay-toi-la-thang-nam/

 3. đm kt

  Leave a comment

  September 22, 2013 by choiminhoshinee97

  http://mailac.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thien/ml-suu-nuong-nuong/ (sửu ll) http://phinguyetlau.wordpress.com/muc-luc-dam-my/hac-phap-su-du-bach-vuong-tu-he-liet/ (hắc pháp sư…) http://uyennhi.wordpress.com/menu-luc-diep-sam-lam-he-liet/ (diệp lục sâm lâm hệ liệt) http://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/dam-my/mong-dai-luc-he-liet/thanh-vien-to-du-binh/ (thah viel ) http://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/dam-my/mong-dai-luc-he-liet/de-hoa-to-du-binh/ (đế …
  Continue reading

 4. đm mới

  Leave a comment

  September 2, 2013 by choiminhoshinee97

  http://hanguyet2012.wordpress.com/danmei-hoan/%E2%99%A5-huynh-d%E1%BB%87-%E2%99%A5/trong-sinh-chi-nich-sat/ http://lynzmix.wordpress.com/lynzs-%E2%94%80%E2%80%BF%E2%80%BF%E2%94%80/%E2%80%BE%E2%96%BF%E2%80%BE-hoan-%E2%80%BE%E2%96%BF%E2%80%BE/tinh-linh-tren-vai-da-thu/ http://tieuhunam.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/nh%E1%BA%ADp-cung-vi-t%E1%BA%B7c/ (3X1)

 5. đam mỹ xk

  Leave a comment

  August 19, 2013 by choiminhoshinee97

  http://thunhi1692.wordpress.com/truyen-dam-my-hoan/d%E1%BB%8B-th%E1%BA%BF-d%E1%BA%BF-v%C6%B0%C6%A1ng-luy%E1%BA%BFn/ (dị…47) http://giangthuy1402.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-hoan/c%E1%BB%95-trang/vo-di%E1%BB%87m-nam-tinh-s%E1%BB%B1/ (vô..67) http://homiudong.wordpress.com/dam-mi-edit/tinh-khang/ (tĩnh – khang 59) http://akma13elieve.wordpress.com/dam-my/1-tieu-phan-quan_%E5%B0%8F%E9%A5%AD%E9%A6%86-hoan/ (tiểu ….) http://tieubachduong.wordpress.com/thanh-q%E1%BB%A7a-c%E1%BB%A7a-n%E1%BB%97-l%E1%BB%B1c/co-trang/tai-th%E1%BA%BF-vi-h%E1%BB%93/ (tái thế vi xà_) http://tuongtucac.wordpress.com/hoan/hy-l%E1%BA%A1p-d%E1%BB%99ng-kinh-th%E1%BA%A7n-tho%E1%BA%A1i/ (hy lạp …
  Continue reading

 6. đam mỹ tháng 7

  Leave a comment

  July 3, 2013 by choiminhoshinee97

  http://thanhi.blogspot.com/2011/09/ba-muoi-tuoi-suy-nhan.html (30 tuổi suy nhân ) http://lasting4ever.wordpress.com/dong-dam-my/dam-m%E1%BB%B9-b%E1%BA%A1ch-tr%E1%BA%A1ch/ (bạch trạch) http://lacphongcovan.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-da-hoan/c%E1%BA%A5m-cung/ (cấm cung) http://kyosai.wordpress.com/dam-my-hoan/lam-di%E1%BB%81u-tam-b%E1%BB%99-khuc/ (danh y cai tạo xử phương) http://tichthiencac.blogspot.com/2011/04/muc-luc-ca-ca-xuat-gia.html
  Continue reading

 7. đam mỹ vd

  Leave a comment

  June 12, 2013 by choiminhoshinee97

  http://7days12months.wordpress.com/thong-bao/ (cho xin bát cháo) http://chungtieuhan.wordpress.com/2012/01/14/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-lost-temple-th%E1%BA%A5t-l%E1%BA%A1c-th%E1%BA%A7n-mi%E1%BA%BFu/ (thất lạc thần miếu) http://bachhoacac.wordpress.com/2011/09/30/mlvong-du-chi-gia-h%E1%BB%AFu-quai-s%E1%BB%A7ng/ (quai sủng) http://withoutyourlove.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/vong-du-chi-nguyen-b%E1%BA%A3o-s%E1%BA%A5m-giang-h%E1%BB%93/ (bảo sấm giang hồ) http://sweetdeath4u.us/dam-m%E1%BB%B9/toan-b%E1%BB%99-van/dam-m%E1%BB%B9-van/vong-du-chi-tinh-dinh-lo-tru-de/ (tình …
  Continue reading